Регламент ліги Back To Work! / Регламент лиги Back To Work!

Дата проведення: 07.11.2020

Вартість участі: 400 гривень до 20.10.2020 / 450 гривень після 20.10.2020

Реєстрація до: 15.10.2020

ФОРМАТ ЛІГІ

 1. Ліга буде проходити за правилами третьої редакції. Валідними вважаються книги Infinity N3 Rulebook, Infinity: Human Sphere N3, Infinity: Campaign Paradiso, Infinity UPRISING, Infinity Third Offensive, Daedalus ‘Fall.
 2. Необхідно використовувати профілі мініатюр, зазначені в Infinity N3 Army 6
 3. Формат ліги 300 очок та 6 СВЦ, два ростера, допустимо використання Solders of Fortune.
 4. Секретні місії граються в стандартному режимі.

МІНІАТЮРИ

 1. Допускаються не зафарбовані мініатюри, але з обов’язковою аркою видимості.
 2. Проксі:
  – Кожна мініатюра може відображати юніт із закачуванням не меншою, ніж на мініатюрі (Госпітальєр з мечем може відображати і доктора, і кулеметника, і будь-якого іншого)
  – Якщо у мініатюри є озброєння, якого немає у юніта в листі, то її використання дозволено в разі, якщо мініатюра з відповідним озброєнням не було релізу, або була релізована не далі ніж за місяць з дня проведення ліги
  – Якщо моделі юніта немає в принципі, або вона був реліз не далі ніж за місяць з дня проведення ліги, її може проксі будь-яка мініатюра з таким же силуетом. Про подібну проксі необхідно повідомляти опонента перед грою, щоб уникнути непорозумінь.
 3. Конверсії допускаються, при їх наявності потрібно надіслати фото судді.
 4. Гравці з литтям на лігу не допускаються.

Кожен гравець зобов’язаний мати при собі:

 • Свої моделі з позначеними арками видимості.
 • Рулетку
 • Кубики
 • Ростера, закриті та відкриті.
 • Модель відображає цивільного.
 • Всі необхідні для вашого ростера маркери та шаблони.
 • Classified Objective Deck

Для реєстрації необхідно:

 1. Наявність персонального ITS PIN на сайті Corvus Belli (PIN необхідно вказати при реєстрації, на початку ростера);
 2. Заповнити форму;
 3. Заповнити ростера своєї армії / секторіала на 300 очок і 6 СВЦ і прикріпити їх до реєстрації в своєму ITS аккаунті;
 4. Принести по одному “відкритого” (в якому ростер написаний повністю) та одному “закритому” (в якому ви маєте право не вказувати юнітів зі спеціальними правилами Airborne Deployment; CH: Lv 2,3, X; Impersanation, та не вказувати вашого лейтенанта) екземпляру кожного ростера.

Парінгі і таймліміт:

 • На перший тур парінгі будуть визначені випадково;
 • На лігі введений таймліміт, кожен тур і кожен хід начитається та закінчується за сигналом судді;
 • У разі дропа одного з учасників під час ліги заміна проводиться на розсуд судді.

Розстановка – 15 хвилин
Перший хід – 25 хвилин
Другий хід – 20 хвилин
Третій крок – 15 хвилин

Ліга буде проходити 1 день у 3 тура, на яких будуть розіграні наступні сценарії:

1 тур: Safe Area

2 тур: Biotechvore

3 тур: Hunting party

Розклад ліги:

 • Відкриття клубу: 10:00
 • Реєстрація: 10:30 – 11:00
 • Перший тур: 11:10 – 13:00
 • Перерва: 13:00 – 13:30
 • Другий тур: 13:30 – 15:00
 • Перерва: 15:00 – 15:30
 • Третій тур: 15:30 – 17:00
 • Нагородження учасників: 18:00 – 18:30

На лігі категорично заборонено:

 • Використання нецензурних виразів і мату.
 • Використання ростера, відмінного від заявленого на лігу.
 • Переміщення своїх або чужих моделей поза ігровою динаміки.
 • Переміщення своїх моделей на відстань, свідомо більше допустимого.
 • Кидання кубиків, книжок, склянок та інших предметів у гравців або суддів.
 • Навмисна маніпуляція з правилами, особливо якщо це стосується ростера і правил армії гравця.
 • Використання шахрайських кубів та / або лінійок, шаблонів, та т.п.
 • Кидання кубів гравцями на ігровий стіл без заяви мети кидання
 • Категорично заборонено також порушення порядку, провокації, скандали і / або фізичні або моральні загрози опонентові, не кажучи вже про застосування фізичної сили до опонента або суддям.
 • Грубіянити суддям, господарям клубу і адміністрації охорони території на якій проходить ліга також заборонено.
 • Проносити свій алкоголь, наркотичні препарати або пристрої для їх застосування на територію де грається ліга, перебувати в стані сильного алкогольного або наркотичного сп’яніння. Гравці які порушать цей пункт будуть негайно дискваліфіковані з перманентним баном на сайте Corvus Belli та їх більше не допустяться до жодного турніру по Infinity та Aristeia!

 


Дата проведения: 07.11.2020

Стоимость участия: 400 гривен до 20.10.2020 / 450 гривен после 20.10.2020

Регистрация до: 15.10.2020

ФОРМАТ ЛИГИ

 1. Лига будет проходить по правилам третьей редакции. Валидными считаются книги Infinity N3 Rulebook, Infinity: Human Sphere N3, Infinity: Campaign Paradiso, Infinity UPRISING, Infinity Third Offensive, Daedalus’ Fall.
 2. Необходимо использовать профили миниатюр, указанные в Infinity N3 Army 6
 3. Формат лиги 300 очков и 6 свц, два ростера, допустимо использование Solders of Fortune.
 4. Секретные миссии играются в стандартном режиме.

МИНИАТЮРЫ

 1. Допускаются не покрашенные миниатюры, но с обязательной аркой видимости.
 2. Прокси:
  – Каждая миниатюра может отображать юнит с закачкой не меньшей, чем на миниатюре (госпитальер с мечом может отображать и доктора, и пулеметчика, и любого другого)
  – Если у миниатюры есть вооружение, которого нет у юнита в листе, то ее использование разрешено в случае, если миниатюра с соответствующим вооружением не выпущена, либо была выпущена не далее чем за месяц со дня проведения лиги
  – Если модели юнита нет в принципе, либо она была выпущена не далее чем за месяц со дня проведения лиги, ее может проксить любая миниатюра с таким же силуэтом. О подобной прокси необходимо уведомлять оппонента перед игрой, во избежание недоразумений.
 3. Конверсии допускаются, при их наличии нужно прислать фото судье.
 4. Игроки с литьём на лигу не допускаются.

Каждый игрок обязан иметь при себе:

 • Свои модели с обозначенными арками видимости.
 • Рулетку
 • Кубики
 • Ростера, закрытые и открытые.
 • Модель отображающая гражданского.
 • Все необходимые для вашего ростера маркеры и шаблоны.

Для регистрации необходимо:

 1. Наличие персонального ITS PIN на сайте Corvus Belli (PIN необходимо указать при регистрации, в начале ростера);
 2. Заполнить форму;
 3. Заполнить ростера своей армии/секториала на 300 очков и 6 свц и прикрепить их к регистрации в своем ITS аккаунте;
 4. Принести по одному “открытому” (в котором ростер написан полностью) и одному “закрытому” (в котором вы имеете право не указывать юнитов со специальными правилами Airborne Deployment; CH: Lv 2,3, X; Impersanation, и не указывать вашего лейтенанта) экземпляру каждого ростера.

Паринги и таймлимит:

 • На первый тур паринги будут определены случайно;
 • На лигу введён таймлимит, каждый тур и каждый ход начитается и заканчивается по сигналу судьи;
 • В случае дропа одного из участников во время лиги замена проводится на усмотрение судьи.

Расстановка – 15 минут.
Первый ход – 25 минут
Второй ход – 20 минут
Третий ход – 15 минут

Лига будет проходить 1 день в 3 тура, на которых будут разыграны следующие сценарии:

1 тур: Safe Area

2 тур: Biotechvore

3 тур: Hunting party

Расписание лиги:

 • Открытие клуба: 10:00
 • Регистрация: 10:30 – 11:00
 • Первый тур: 11:10 – 13:00
 • Перерыв: 13:00 – 13:30
 • Второй тур: 13:30 – 15:00
 • Перерыв: 15:00 – 15:30
 • Третий тур: 15:30 – 17:00
 • Награждение участников: 18:00 – 18:30

На лиги категорически запрещено:

 • Использование нецензурных выражений и мата.
 • Использование ростера, отличного от заявленного на лигу.
 • Перемещение своих или чужих моделей вне игровой динамики.
 • Перемещение своих моделей на расстояние, заведомо большее допустимого .
 • Кидание кубиков, книжек, стаканов и других предметов в игроков или судей.
 • Преднамеренная манипуляция с правилами, особенно если это касается ростера и правил армии игрока.
 • Использование мошеннических кубов и/или линеек, шаблонов, и.т.п.
 • Бросание кубов игроками на игровой стол без заявления цели бросания
 • Категорически запрещено также нарушение порядка, провокации, скандалы и/или физические или моральные угрозы оппоненту, не говоря уже о применении физической силы к оппоненту или судьям.
 • Хамить судьям, хозяевам клуба и администрацииохране территории на которой проходит лига также запрещено.
 • Проносить свой алкоголь, наркотические препараты или устройства для их применения на территорию где играется лига , находиться в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Игроки которые нарушат этот пункт будут немедленно дисквалифицированы с перманентным баном на сайте Corvus Belli и их больше не допустят к турнирам по Infinity и Aristeia!

Реєстрація на лигу Back To Work!


  Як додати свій ростер в IST?

  ITS 1 ТУР (ПОСИЛАННЯ ДО УЧАСТІ В 1 ТУРІ)

  ITS 2 ТУР (ПОСИЛАННЯ ДО УЧАСТІ В 2 ТУРІ)

  ITS 3 ТУР (ПОСИЛАННЯ ДО УЧАСТІ В 3 ТУРІ)

  Дата

  Лис 07 2020
  Expired!

  Вартість

  400.00UAH

  Розташування

  Клуб "Тангар"
  ул. Льва Толстого 28
  Категорія

  Організатор

  Владислав
  Телефон
  +38 (063) 811 91 22
  Email
  [email protected]

  Залишити відповідь